بیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، آبان ماه ۱۳۹۸

بیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

Twenty-fourth National Congress and Third International Congress of Physiology and Pharmacology of Iran

پوستر بیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

بیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه شاهد،انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران در شهر تهران برگزار گردید.