دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره، شهریور ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره

Second Conference on Psychology, Educational Sciences, Social Sciences and Counseling

پوستر دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره

دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره