اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره، خرداد ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره

Conference on Psychology, Educational Sciences, Social Sciences and Counseling

پوستر اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره

اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره