کنگره علمی دانشجویان روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره، آذر ماه ۱۴۰۱

کنگره علمی دانشجویان روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره

Scientific Congress of Students of Psychology, Educational Sciences and Counseling

پوستر کنگره علمی دانشجویان روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره

کنگره علمی دانشجویان روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره علمی دانشجویان روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره علمی دانشجویان روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره