اولین کنفرانس ملی بهینهسازی سیستمهای تولیدی و خدماتی، آبان ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس ملی بهینهسازی سیستمهای تولیدی و خدماتی

First National Conference on Optimizing Production and Service Systems

پوستر اولین کنفرانس ملی بهینهسازی سیستمهای تولیدی و خدماتی

اولین کنفرانس ملی بهینهسازی سیستمهای تولیدی و خدماتی در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه گیلان، در شهر رودسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بهینهسازی سیستمهای تولیدی و خدماتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی بهینهسازی سیستمهای تولیدی و خدماتی