دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی، آذر ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

The second international conference on research findings in physical education and sports sciences

پوستر دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی