اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی، خرداد ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

First International Conference on Research Findings in Physical Education and Sports Science

پوستر اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی