دومین کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم، شهریور ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم

Second National Conference on the latest achievements in data engineering and software and soft computing

پوستر دومین کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم

دومین کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ توسط دانشگاه شهرکرد، در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم