کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم، شهریور ماه ۱۴۰۰

کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم

National Conference on the Latest Achievements in Data Engineering and Soft Knowledge and Computing

پوستر کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم

کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه شهرکرد، در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرم