دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین، اسفند ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین

The second national conference of applied research in modern management and accounting sciences

پوستر دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین

دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی کار، در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین