اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین، دی ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین

The First National conference of Applied Research in Modern Management and Accounting sciences (ARMA2023)

پوستر اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین

اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی کار،موسسه آموزش عالی کار قزوین در شهر البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین