دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن، بهمن ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن

پوستر دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن

دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ توسط جهاد دانشگاهی،موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي رشت در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن