نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، خرداد ماه ۱۴۰۰

نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

The first national conference on modern research in management, economics and accounting

پوستر نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاداندیشکده مطالعات کاربردی ضد بازاریابی در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری