اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع، شهریور ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع

The first scientific-research conference on industrial management and engineering

پوستر اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع

اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع