اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، شهریور ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

The first scientific-research conference on management, economics and accounting

پوستر اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری