دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی

دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی

Second National Conference on Law, Theology and Political Science

پوستر دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی

دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس
حقوق خصوصی
 حقوق مدنی
-حقوق اشخاص
- حقوق شخصیه
-حقوق ارثیه 


 حقوق اموال 
-حقوق قراردادی
- مسئولیت مدنی


حقوق تجارت 
-شخص حقیقی تجاری ( تاجر)
-شخص حقوقی تجاری( شرکت های تجاری)
- اسناد تجاری ( چک و سفته و برات و غیره)
- قراردادهای تجاری
-مشاغل تجاری
-موت  تجاری ( ورشکستگی)


حقوق جزا 
حقوق جزای داخلی 
-حقوق جزای عمومی
  -جرم 
  -مسئولیت کیفری 
  -مجازات

 حقوق جزای اختصاصی
  -جرائم علیه اشخاص
  -جرائم علیه اموال
  -جرائم علیه امنیت

حقوق جزای خارجی
- حقوق جزای فرا ملی
-حقوق کیفری بین الملل

علوم مُعین
 علوم جرم یابی
  -پزشکی قانونی
  -پلیس علمی

 علوم جرم شناسی
  -روان شناسی کیفری
  -جامعه شناسی کیفری
  -زیست شناسی کیفری

 کیفرشناسی
  - علم اداره زندانها
  -روان شناسی قضائی
  -روانپزشکی قانونی

حقوق عمومی 
حقوق اساسی
  -نظامهای حکومتی
  -حقوق و آزادیهای فردی
  -تفسیر قانون اساسی

حقوق اداری
  - اعمال اداری 
  - قراردادهای اداری

آئین دادرسی
  -آئین دادرسی مدنی
  - آئین دادرسی کیفری
  -آئین دادرسی اداری( در مورد ادارات دولتی)
  -آئین دادرسی تجاری( مربوط به دعاوی حقوق تجارت)

حقوق ثبت
حقوق کار
-کارگر
- کارفرما 
- مراجع حل اختلاف

حقوق بانکی
حقوق بیمه

حقوق بین الملل
حقوق بین الملل عمومی
  -حقوق اساسی بین الملل 
  - حقوق اداری بین الملل 
  -آئین دادرسی بین الملل 

حقوق بین الملل خصوصی
  -حقوق مدنی بین الملل 
  -تعارض قوانین
  - تعارض دادگاهها
  -  تابعیت

 حقوق تجارت بین الملل 
حقوق آمیخته ( آمیخته با سایر علوم )
-تاریخ حقوق
-جغرافیای حقوق ( نظامهای حقوقی)
- فلسفه حقوق
-جامعه شناسی حقوق
 
حقوق اسلامی ( فقه اسلامی)
اصول فقه 
  -اصول لفظیه
  -اصول عملیه
  -تعارض ادله
 -اجتهاد و تقلید
  -  منابع فقه

متون فقه
  -  عبادات
  - عقود
  -ایقاعات
  - جزائیات

قواعد فقه 
  - قواعد فقه مدنی
  - قواعد فقه کیفری
  - قواعد فقه قضائی
 
  الهیات و معارف اسلامی
علوم قرآن و حدیث
فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه شافعی
فلسفه و کلام اسلامی
ادیان و عرفان
تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی