اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی عمران، زلزله شناسی و مدیریت بحران، خرداد ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی عمران، زلزله شناسی و مدیریت بحران

The first international research conference in civil engineering, seismology and crisis management

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی عمران، زلزله شناسی و مدیریت بحران

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی عمران، زلزله شناسی و مدیریت بحران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،انجمن سامانه های اطلاعات مکانی ایران پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی عمران، زلزله شناسی و مدیریت بحران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی عمران، زلزله شناسی و مدیریت بحران