هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران، مرداد ماه 98

هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

پوستر هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۸ توسط انجمن دندانپزشکی کودکان ایران در شهر تهران برگزار گردید.


دندانپزشکی کودکان مبتنی بر شواهد؛ مفاهیم نوین