هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران، مرداد ماه ۱۳۹۸

هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

پوستر هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۸ توسط ،انجمن دندانپزشكي كودكان ايران در شهر تهران برگزار گردید.