پانزدهمین همایش سراسری انجمن پزشکی کودکان ایران، آذر ماه 95

پانزدهمین همایش سراسری انجمن پزشکی کودکان ایران

پانزدهمین همایش سراسری انجمن پزشکی کودکان ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۵ توسط در شهر اصفهان برگزار گردید.


 محور اصلی : 

- دندانپزشکی کودکان  
- روشها و دستاوردهای نوین کنترل و پیشگیری از پوسیدگی در کودکان و نوجوانان     
- ارتباط متقابل سلامت دهان و سلامت عمومی در کودکان و نوجوانان 
- روشهای نوین دندانپزشکی محافظه کارانه و پیشگیری در دندانپزشکی کودکان 
- کنترل رفتاری , سلامت روانی و دندانپزشکی بیمارستانی 
- مطالعات جامعه نگرمرتبط با سلامت دهان در کودکان و نوجوانان 
- کیفیت و نظارت در سلامت دهان برای کودکان  حیطه های مختلف دندانپزشکی