سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، اسفند ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

3rd International Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management

پوستر سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری