دومین کنفرانس بین المللی عمران، شهرسازی، معماری و محیط زیست، تیر ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی عمران، شهرسازی، معماری و محیط زیست

The Second International Conference on Civil Engineering, Urban Planning, Architecture and Environment

پوستر دومین کنفرانس بین المللی عمران، شهرسازی، معماری و محیط زیست

دومین کنفرانس بین المللی عمران، شهرسازی، معماری و محیط زیست در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی عمران، شهرسازی، معماری و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی عمران، شهرسازی، معماری و محیط زیست