اولین کنفرانس عمران، شهرسازی، معماری و محیط زیست، بهمن ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس عمران، شهرسازی، معماری و محیط زیست

The first conference on civil engineering, urban planning, architecture and environment

پوستر اولین کنفرانس عمران، شهرسازی، معماری و محیط زیست

اولین کنفرانس عمران، شهرسازی، معماری و محیط زیست در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس عمران، شهرسازی، معماری و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس عمران، شهرسازی، معماری و محیط زیست