دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛یافته های نوین و کاربردی، اسفند ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛یافته های نوین و کاربردی

The Second International Conference on Civil Engineering; New and Practical Findings

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛یافته های نوین و کاربردی

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛یافته های نوین و کاربردی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛یافته های نوین و کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛یافته های نوین و کاربردی