نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛ یافته های نوین و کاربردی، آذر ماه ۱۴۰۰

نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛ یافته های نوین و کاربردی

First International Conference on Civil Engineering; New and practical findings

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛ یافته های نوین و کاربردی

نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛ یافته های نوین و کاربردی در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛ یافته های نوین و کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛ یافته های نوین و کاربردی