چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو، آبان ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو

Fourth National Conference on Cement Industry and the Future Horizon

پوستر چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان  و افق پیش رو

چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه حکیم سبزواری،دانشگاه حكيم سبزواري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو