دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع، اسفند ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع

Second International Conference on Management, Economics, Entrepreneurship and Industrial Engineering

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع