اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع

The first international conference on management, economics, entrepreneurship and industrial engineering

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی صنایع