پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

5th Conference on Energy Conservation in Building

پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۵ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۸۵ توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان