چهارمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

چهارمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

4th Conference on Energy Conservation in Building

چهارمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۸۴ تا ۲۴ اسفند ۱۳۸۴ توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان