اولین کنگره دانشجویان مهندسی شیمی و صنعت نفت، دی ماه ۱۴۰۱

اولین کنگره دانشجویان مهندسی شیمی و صنعت نفت

The first congress of students of chemical engineering and oil industry

پوستر اولین کنگره دانشجویان مهندسی شیمی و صنعت نفت

اولین کنگره دانشجویان مهندسی شیمی و صنعت نفت در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره دانشجویان مهندسی شیمی و صنعت نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره دانشجویان مهندسی شیمی و صنعت نفت