نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران، بهمن ماه ۱۳۹۸

نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران

19th Annual Congress of Child Neurology

پوستر نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران

نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط در شهر بندرعباس برگزار گردید.


نوزدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط در شهر بندرعباس برگزار گردید.