همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۹ تا ۶ خرداد ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در شهر بجنورد برگزار گردید.


محورهای همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی الف- به زراعی اکولوژی تولید و فیزیولوژی عملکرد دانه های روغنی در بهره گیری از شرایط محیطی تغذیه بهینه گیاهی در تولید دانه های روغنی مباحث نوین در زراعت و تولید گیاهان روغنی مدیریت آب و نهاده های کشاورزی در تولید گیاهان روغنی نقش گیاهان روغنی در طراحی الگوی کشت منطقه ای و کشوری جایگاه تولید و بهره وری از گیاهان روغنی در تناوب زراعی و اصلاح شرایط خاک مکانیزاسیون و ماشینهای کشاورزی در تولید دانه های روغنی کنترل علفهای هرز در زراعت و تولید گیاهان روغنی بررسی‌های به‌زراعی به منظور تعیین شرایط زراعی مناسب برای بهره‌گیری از حداکثر پتانسیل تولیدی گیاهان دانه‌روغی ب-به نژادی نقش ژنتیک و اصلاح نباتات در تولید بذور گیاهان روغنی نقش اصلاح نباتات در افزایش کیفی و کمی گیاهان روغنی بیوتکنولوژی و افزایش تولید دانه های روغنی شناسائی سیتوژنتیکی و بیوتکنولوژیکی ژرم‌پلاسم گیاهان دانه‌روغنی کشور ج-گیاهپزشکی بیماریهای مهم گیاهان روغنی و مبارزه با آن آفات مهم گیاهان روغنی و مبارزه با آن جایگاه دانش بومی در کنترل آفات ، بیماریها و علفهای هرز گیاهان روغنی مدیریت تلفیقی و جایگاه آن در زراعت گیاهان روغنی د-مدیریت و تعاون نظام ترویج تعاون و مدیریت پایدار در تولید گیاهان روغنی تسهیلگری، توانمندسازی و ظرفیت‌سازی تعاونیها در تولید گیاهان روغنی نقش و کارکرد بخش غیردولتی در توسعه، تولید و فراوری گیاهان روغنی تئوری‌ها، دیدگاه‌ها و تجربیات جهانی وملی در برنامه ریزی و ارزشیابی پروژه‌های مدیریتی و تعاونی در توسعه، تولید و فراوری گیاهان روغنیمقالات پذیرش شده در همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی