اولین همایش ملی شورورزی، آبان ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی شورورزی

1st International Conference on Haloculture

پوستر اولین همایش ملی شورورزی

اولین همایش ملی شورورزی در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶ توسط ،مركز تحقيقات شوري در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی شورورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی شورورزی