چهارمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی، اسفند ماه ۱۳۹۵

چهارمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی

4th National Conference on Iranian Carpet Industry

پوستر چهارمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی

چهارمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان در شهر کاشان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی