سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری

سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری

03rd Conference on Administrative Improvement and Transformation

سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۸۹ تا ۲۷ دی ۱۳۸۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری