اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری، اردیبهشت ماه 87

اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری

01st Conference on Administrative Improvement and Transformation

اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری