سومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی، تیر ماه ۱۳۹۹

سومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی

the 3rd pediatric congress professor amirhakimi

پوستر سومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی

سومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۹ توسط ،انجمن متخصصين كودكان فارس در شهر شیراز برگزار گردید.