سومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی، تیر ماه ۱۳۹۹

سومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی

the 3rd pediatric congress professor amirhakimi

پوستر سومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی

سومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۹ توسط در شهر شیراز برگزار گردید.


سومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۹ توسط در شهر شیراز برگزار گردید.