اولین کنگره دانشجویان کشاورزی، دامپزشکی، محیط زیست و منابع طبیعی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اولین کنگره دانشجویان کشاورزی، دامپزشکی، محیط زیست و منابع طبیعی

The first congress of students of agriculture, veterinary medicine, environment and natural resources

پوستر اولین کنگره دانشجویان کشاورزی، دامپزشکی، محیط زیست و منابع طبیعی

اولین کنگره دانشجویان کشاورزی، دامپزشکی، محیط زیست و منابع طبیعی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره دانشجویان کشاورزی، دامپزشکی، محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره دانشجویان کشاورزی، دامپزشکی، محیط زیست و منابع طبیعی