دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران، مهر ماه ۱۳۹۷

دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران

Iran

پوستر دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران

دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ توسط ،آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز در شهر تهران برگزار گردید.