دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران، مهر ماه ۱۳۹۷