دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور، مهر ماه ۱۳۹۱

دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور

The 2nd Biology Conference of Payam Noor University

دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور تهران در شهر تهران برگزار گردید.