اولین همایش بین المللی ادبیات، زبان شناسی و علوم انسانی، تیر ماه ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی ادبیات، زبان شناسی و علوم انسانی

The first international conference of literature, linguistics and humanities

پوستر اولین همایش بین المللی ادبیات، زبان شناسی و علوم انسانی

اولین همایش بین المللی ادبیات، زبان شناسی و علوم انسانی در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۲ توسط ، در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی ادبیات، زبان شناسی و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی ادبیات، زبان شناسی و علوم انسانی