دومین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور سراسر کشور، مهر ماه ۱۳۸۸

دومین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور سراسر کشور

دومین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور سراسر کشور در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه پیام نور واحد ارومیه،دانشگاه پيام نور اروميه در شهر ارومیه برگزار گردید.