دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان، اسفند ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان

The Second International Conference on Architecture and Urban Planning Sustainable and Inclusive Design for All

پوستر دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان

دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان