نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان، اسفند ماه ۱۳۹۹

نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان

The first international conference on architecture and urban planning, sustainable and comprehensive design for all

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان

نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان