هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

Eighteenth Iranian Audiology Congress

پوستر هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی شنوایی شناسی ایرانانجمن علمي شنوايي شناسي ايران در شهر تهران برگزار گردید.