هفدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران، تیر ماه ۱۳۹۷

هفدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

Seventeenth Iranian Audiology Congress

پوستر هفدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

هفدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی شنوایی شناسی ایرانانجمن شنوايي شناسي ايران در شهر تهران برگزار گردید.