دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی، مهر ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی

پوستر دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی

دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی