چهارمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و بخش بخار سیکل ترکیبی، اسفند ماه ۱۳۹۲

چهارمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و بخش بخار سیکل ترکیبی

چهارمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و بخش بخار سیکل ترکیبی در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،نيروگاه شهيد محمد منتظري در شهر اصفهان برگزار گردید.