دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست

دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه سرآمدهمايش كارين برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست