کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، آذر ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۴ توسط ،موسسه سرآمدهمايش كارين برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست